img
img
Eğitim Setleri
35 kayıt gösteriliyor
img

İslam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Geçi̇ş dönemi̇ edebi̇yati konu anlatimi
img

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

Destan dönemi̇ türk edebi̇yati konu anlatim ve soru çözümü
img

Divan Edebiyatı

Di̇van edebi̇yati konu anlatimi
img

İslam Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyetten önceki türk edebiyatı konu anlatımı ve soru çözümleri
img

Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Bilgisi

Şi̇i̇r bi̇lgi̇si̇ ve şi̇i̇i̇r türleri̇ konu anlatimi
img

Servet-İ Fünun Edebiyatı

Servet-i̇ fünun edebi̇yati özelli̇kleri̇ ve sanatçilari
img

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Cumhuri̇yet dönemi̇ türk edebi̇yati
img

Eğiticinin Eğitimi

1 adet tanıtım videosu ve 12 adet ders videosu
img

Ölçek Geliştirme

bu video serisi, özellikle sosyal bilimlere konu olan gizil değişkenlerin ölçülmesinde kullanılan ölçeklerin geliştirilme sürecine ve bu sürecin çeşitli aşamalarında elde edilen verilerin psikometrik özelliklerinin nasıl incelenebileceğine ilişkin bilgiler ve örnek uygulamalar bulunmaktadır.

ölçek geliştirme çalışmasında ilk yapılması gereken ölçülmek istenen kavramın ya da yapının özelliklerinin ve sınırlarının belirlenmesidir. alan uzmanları ve literatür kaynakları yardımıyla araştırılmak istenen kavramın yapısal özellikleri ortaya konabilir (özdamar, 2016, s. 45). aynı zamanda, açık uçlu anket soruları yardımıyla da teorik yapının sınırları belirlenebilir (şeker ve gençdoğan, 2014, s. 4). devellis’e (2017, s. 74) göre ise araştırmacılar kendilerine rehberlik edecek geçici bir kuram belirleyerek kavramsal yapıyı oluşturmalılar ve ölçülmek istenen yapının diğer yapılardan (kavramlardan) önemli ölçüde farklı olduğunu göstermeleri gerekir.

img

Çoktan Seçmeli Test Geliştirme ve Madde Analizi

bu videoda, çoktan seçmeli testlerin geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir. test maddelerinin güçlük ve ayırt edicilik değerlerinin nasıl hesaplanabileceği örnekler üzerinden ele alınmış ve bu değerlerin testin güvenirlik ve geçerliğinin arttırılması amacıyla nasıl kullanılabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.

img

Açımlayıcı Faktör Analizi

bu videoda, ölçek geliştirme sürecinde yapı geçerliğinin incelenmesi amacıyla kullanılan açımlayıcı faktör analizi ile ilgili temel kavramlara değinilmiş ve r programı kullanılarak örnek analizler gerçekleştirilmiştir.

img

normallik-korelasyon

normallik

bu videoda parametrik testlerin en temel varsayımlarından biri olan normal dağılımın ne anlama geldiği, verilerin normal dağılıp dağılmadığının nasıl kontrol edilebileceği jasp yazılımı kullanılarak açıklanmaktadır.

korelasyon

bu videoda iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyinin belirlenmesinde kullanılan korelasyon katsayıları incelenmekte, pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı ve spearman sıra farkları korelasyon katsayısının jasp ile nasıl hesaplanabileceği ve çıktıların nasıl yorumlanabileceği açıklanmaktadır.

img

Nitel Yönteme Giriş

nitel araştırma yöntemleri ve genel özellikleri tanıtılmıştır. nitel araştırmaların özellikleri, veri toplama süreçleri ve farklı bakış açıları tanıtılmıştır. nitel araştırmaların güçlü ve zayıf yönleri vurgulanmıştır.

img

DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ

bu videoda yapı geçerliği için kanıt aramada ya da yapısal eşitlik modellemesi çalışmalarında yaygın olarak kullanılan doğrulayıcı faktör analizinin lisrel yazılımı kullanılarak nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

img

Doğrusal regresyon analizi

bu videoda, bir bağımlı değişkendeki varyansın bağımsız değişken ya da değişkenler tarafından açıklanma düzeyinin doğrusal regresyon analizi ile nasıl incelenebileceğine değinilmiştir.

img

Sobiad Akademi Webinarı

Proje süreç yönetimi (tübi̇tak 1001-1002 destek programları panelist deneyimlerinden araştırmacılara öneriler)
img

Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler

nitel araştırma türleri ve disipliner yönelimler

img

Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Bilimsel Kanıt ve Kamu Yararı

eğitim politikaları ve araştırmalarında bilimsel kanıt ve kamu yararı

img

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ

proje süreç yönetimi (tübi̇tak 1001-1002 destek programları panelist deneyimlerinden araştırmacılara öneriler)