img
img
img

Visual Studio 2010 ve C# ile Asp.net 4.0 Görsel Eğitim Seti (Arayüz Vers. 0.10)

Web yazılım uzmanı adem aktepe tarafından hazırlanmış 145 videoluk "visual studio 2010 ve c# ile asp.net 4.0 görsel eğitim seti (arayüz vers. 0.10) " adlı eğitim seti
img

Asp.Net Eğitim Seti - 2. Kısım

Web yazılım uzmanı adem aktepe tarafından hazırlanmış 59 videoluk asp.net 4.0 görsel eğitim seti 2. kısım (arayüz vers. 0.10) " adlı eğitim seti
img

Corel Draw X6 Eğitim Seti

Bilgisayar öğretmeni ali hıdır bal tarafından hazırlanmış 129 videoluk corel draw x6 adlı eğitim seti
img

Delphi 2011 Algoritma ve Uygulama Geliştirme Eğitim Seti

Uygulama geliştirici mesut demirci tarafından hazırlanmış 65 videoluk delphi 2011 algoritma ve uygulama geliştirme adlı eğitim seti
img

JQuery Uygulamaları Eğitim Seti

Yazılım uzmanı adem aktepe tarafından hazırlanmış 28 videoluk "jquery uygulamaları" adlı eğitim seti
img

Sql Server 2008 Eğitim Seti

Yazılım uzmanı ufuk elibol tarafından hazırlanmış 68 videoluk "sql server 2008 eğitim seti" adlı eğitim seti
img

Ölçek Geliştirme

bu video serisi, özellikle sosyal bilimlere konu olan gizil değişkenlerin ölçülmesinde kullanılan ölçeklerin geliştirilme sürecine ve bu sürecin çeşitli aşamalarında elde edilen verilerin psikometrik özelliklerinin nasıl incelenebileceğine ilişkin bilgiler ve örnek uygulamalar bulunmaktadır.

ölçek geliştirme çalışmasında ilk yapılması gereken ölçülmek istenen kavramın ya da yapının özelliklerinin ve sınırlarının belirlenmesidir. alan uzmanları ve literatür kaynakları yardımıyla araştırılmak istenen kavramın yapısal özellikleri ortaya konabilir (özdamar, 2016, s. 45). aynı zamanda, açık uçlu anket soruları yardımıyla da teorik yapının sınırları belirlenebilir (şeker ve gençdoğan, 2014, s. 4). devellis’e (2017, s. 74) göre ise araştırmacılar kendilerine rehberlik edecek geçici bir kuram belirleyerek kavramsal yapıyı oluşturmalılar ve ölçülmek istenen yapının diğer yapılardan (kavramlardan) önemli ölçüde farklı olduğunu göstermeleri gerekir.

img

Çoktan Seçmeli Test Geliştirme ve Madde Analizi

bu videoda, çoktan seçmeli testlerin geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir. test maddelerinin güçlük ve ayırt edicilik değerlerinin nasıl hesaplanabileceği örnekler üzerinden ele alınmış ve bu değerlerin testin güvenirlik ve geçerliğinin arttırılması amacıyla nasıl kullanılabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.

img

Açımlayıcı Faktör Analizi

bu videoda, ölçek geliştirme sürecinde yapı geçerliğinin incelenmesi amacıyla kullanılan açımlayıcı faktör analizi ile ilgili temel kavramlara değinilmiş ve r programı kullanılarak örnek analizler gerçekleştirilmiştir.

img

Meta-Analiz

bu videoda, bireysel çalışmaların verilerini istatistiksel olarak özetlemede kullanılan meta-analiz yöntemine yönelik teorik ve uygulamalı konulara yer verilmiştir. meta-analizin tanımı, tarihçesi, adımları ve raporlanması konularına odaklanan teorik sunumların ardından meta-analiz çalışmaları için gerekli olan analizlerin r programındaki metafor paketi üzerinden nasıl gerçekleştirileceği anlatılmıştır.

img

normallik-korelasyon

normallik

bu videoda parametrik testlerin en temel varsayımlarından biri olan normal dağılımın ne anlama geldiği, verilerin normal dağılıp dağılmadığının nasıl kontrol edilebileceği jasp yazılımı kullanılarak açıklanmaktadır.

korelasyon

bu videoda iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyinin belirlenmesinde kullanılan korelasyon katsayıları incelenmekte, pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı ve spearman sıra farkları korelasyon katsayısının jasp ile nasıl hesaplanabileceği ve çıktıların nasıl yorumlanabileceği açıklanmaktadır.

img

Nitel Yönteme Giriş

nitel araştırma yöntemleri ve genel özellikleri tanıtılmıştır. nitel araştırmaların özellikleri, veri toplama süreçleri ve farklı bakış açıları tanıtılmıştır. nitel araştırmaların güçlü ve zayıf yönleri vurgulanmıştır.

img

DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ

bu videoda yapı geçerliği için kanıt aramada ya da yapısal eşitlik modellemesi çalışmalarında yaygın olarak kullanılan doğrulayıcı faktör analizinin lisrel yazılımı kullanılarak nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

img

Doğrusal regresyon analizi

bu videoda, bir bağımlı değişkendeki varyansın bağımsız değişken ya da değişkenler tarafından açıklanma düzeyinin doğrusal regresyon analizi ile nasıl incelenebileceğine değinilmiştir.

img

Sobiad Akademi Webinarı

Proje süreç yönetimi (tübi̇tak 1001-1002 destek programları panelist deneyimlerinden araştırmacılara öneriler)
img

Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler

nitel araştırma türleri ve disipliner yönelimler

img

Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Bilimsel Kanıt ve Kamu Yararı

eğitim politikaları ve araştırmalarında bilimsel kanıt ve kamu yararı

img

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ

proje süreç yönetimi (tübi̇tak 1001-1002 destek programları panelist deneyimlerinden araştırmacılara öneriler)

img

Nicel Araştırma Yöntemleri: Deneysel Desenler

nicel araştırma yöntemleri: deneysel desenler