img
img

Açıklama

Normallik

Bu videoda parametrik testlerin en temel varsayımlarından biri olan normal dağılımın ne anlama geldiği, verilerin normal dağılıp dağılmadığının nasıl kontrol edilebileceği JASP yazılımı kullanılarak açıklanmaktadır.

Korelasyon

Bu videoda iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyinin belirlenmesinde kullanılan korelasyon katsayıları incelenmekte, Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı ve Spearman sıra farkları korelasyon katsayısının JASP ile nasıl hesaplanabileceği ve çıktıların nasıl yorumlanabileceği açıklanmaktadır.

Eren Can Aybek

normallik-korelasyon

"Normallik ve Korelasyon Eğitimi", istatistik ve veri analizi temel konularını ele alarak katılımcılara istatistiksel verileri anlama ve yorumlama yetenekleri kazandıran bir eğitimdir. Bu eğitim, veri bilimcileri, araştırmacılar ve karar vericiler için önemli bir temel oluşturur. Eğitimde, veri setlerinin normallik dağılımına uygunluğunu değerlendirmek için istatistiksel testlerin nasıl kullanılacağı ve değişkenler arasındaki ilişkinin nasıl ölçüleceği öğretilir. Katılımcılar, normal dağılım kavramını anlama, korelasyonu ölçme ve yorumlama becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Bu eğitim, istatistiksel analizde güçlü temeller oluşturmak ve daha karmaşık veri analizi tekniklerine geçiş yapmak isteyen herkes için uygundur.