img
img
Eğitim Setleri
16 kayıt gösteriliyor

Açıklama

"Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler" eğitimi, nitel araştırma yöntemlerinin çeşitliliğini ve farklı akademik disiplinlerdeki uygulama alanlarını anlamayı amaçlar. Bu eğitim, araştırmacılara nitel araştırma süreçlerini kavramaları ve bu süreçleri kendi çalışma alanlarına uygun bir şekilde uygulama yeteneği kazandırmayı hedefler.

Eğitim içeriği, nitel araştırma türlerini ve yöntemlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, vaka çalışmaları, içerik analizi, yarı yapılandırılmış mülakatlar gibi nitel araştırma yöntemlerini öğrenir ve uygularlar. Ayrıca, bu yöntemlerin farklı disiplinlerdeki farklı uygulama alanlarını incelemek için örnekler sunulur.

Eğitim aynı zamanda disiplinlerarası bir perspektifi de vurgular. Katılımcılar, nitel araştırmanın psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi farklı disiplinlerde nasıl farklılaştığını ve nasıl benzerlikler taşıdığını keşfederler. Bu, araştırmacıların kendi çalışmalarına daha geniş bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur.

Sobiad Akademi

Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler

"Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler" eğitimi, nitel araştırmanın temel kavramlarına ve disiplinlere özgü yaklaşımlarına odaklanan kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunar. Bu eğitim, araştırmacılara nitel araştırma süreçlerini anlama ve farklı disiplinlerdeki öne çıkan yaklaşımları keşfetme fırsatı sunar. Katılımcılar, nitel araştırma türleri, yöntemleri ve analiz teknikleri hakkında derin bir anlayış geliştirirken, aynı zamanda farklı akademik alanlardaki disiplinlerarası perspektifleri de keşfederler.

Açıklama

"Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Bilimsel Kanıt ve Kamu Yararı" eğitim seti, eğitim sektöründe görev yapan profesyoneller için tasarlanmış bir derinlemesine öğrenme deneyimidir. Bu eğitim seti, eğitim politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde bilimsel kanıtların nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını öğrenmek isteyen herkes için uygundur. Set, katılımcılara bu konularda güçlü bir temel oluşturmayı amaçlar.

Eğitim içeriği, eğitim politikalarının ve araştırmalarının temelindeki bilimsel yöntemlerin, araştırma tasarımının ve veri analizinin anlatıldığı dikkat çekici bir dizi ders içerir. Katılımcılar, nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini anlayacak ve bu bilgileri politika oluşturma ve karar verme süreçlerine nasıl entegre edeceklerini öğreneceklerdir.

Ayrıca, eğitim politikalarının kamu yararı açısından değerlendirilmesi konusunda derinlemesine bir anlayış geliştireceklerdir. Katılımcılar, politika seçeneklerinin faydaları ve maliyetlerini analiz edebilecekler ve bu analizlerle eğitim politikalarının toplum üzerindeki etkilerini değerlendirebileceklerdir.

Mustafa Yunus Eryaman

Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Bilimsel Kanıt ve Kamu Yararı

"Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Bilimsel Kanıt ve Kamu Yararı" eğitimi, eğitim politikalarının ve araştırmalarının temelinde yatan bilimsel kanıtların önemini vurgulayan kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, eğitimciler, yöneticiler, araştırmacılar ve karar vericiler için tasarlanmıştır. Katılımcılara, eğitim politikalarının oluşturulması ve değerlendirilmesi süreçlerinde bilimsel kanıtların nasıl kullanılacağını öğretirken, aynı zamanda kamu yararının en üst düzeyde nasıl korunacağını anlamalarına yardımcı olur.

Açıklama

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ eğitim seti, projelerin her aşamasının etkili bir şekilde planlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan temel prensipleri kapsayan bir dizi ders içerir. Bu eğitim seti, iş dünyasında ve endüstriyel projelerde çalışan profesyonellerin yanı sıra projeleri başarıyla yönetmek isteyen herkes için uygundur.

Eğitim içeriği aşağıdaki başlıkları kapsar:

 • Proje Yönetim Temelleri
 • Proje Planlama ve Tasarımı
 • Kaynak Yönetimi ve Bütçe Kontrolü
 • Risk Yönetimi ve Sorun Giderme
 • İlerleme İzleme ve Raporlama
 • Proje Kapanışı ve Değerlendirme

Her ders, gerçek dünya örnekleri ve uygulamalarla zenginleştirilmiştir. Katılımcılar, öğrendikleri bilgileri hemen pratiğe dökme fırsatına sahip olacak ve projelerini daha verimli bir şekilde yönetme yeteneklerini geliştirecekler.

Sobiad Akademi

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ eğitimi, projelerin başarılı bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve tamamlanması için gerekli becerileri geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir programdır. Katılımcılara projelerin hayata geçirilmesi aşamasında gereken stratejileri, araçları ve yöntemleri sunar. Bu eğitim, projelerin zamanında ve bütçe dahilinde başarıyla sonuçlandırılmasına odaklanırken, aynı zamanda risklerin azaltılması ve paydaşların tatmin edilmesi için önemli bilgiler sunar.

Açıklama

"Eğitimde Yeni Arayışlar ve İnsan Tipolojileri" eğitimi, eğitimcilerin ve eğitim liderlerinin geleneksel eğitim anlayışlarından çıkarak yeni yaklaşımlar ve insan tipolojileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur. Eğitim seti, katılımcılara öğrenme süreçlerini iyileştirmek için modern pedagojik yaklaşımların yanı sıra farklı öğrenci tiplerini anlama ve onlarla daha etkili iletişim kurma becerilerini geliştirme fırsatı sunar.

Eğitimde ele alınan başlıca konular arasında özelleştirilmiş öğrenme, aktif öğrenme yöntemleri, çevrimiçi öğrenme ortamları, çoklu zeka teorisi, öğrenci çeşitliliği ve farklı öğrenci tiplerinin tanımlanması yer almaktadır. Katılımcılar, kendi öğrenci gruplarına uygun öğretim stratejileri geliştirmek için bu bilgileri kullanabilirler.

Selahattin Turan

Eğitimde Yeni Arayışlar ve İnsan Tipolojileri

"Eğitimde Yeni Arayışlar ve İnsan Tipolojileri" başlıklı bu eğitim, eğitim alanında yenilikçi yaklaşımların ve insan tipolojilerinin keşfi üzerine odaklanır. Katılımcılara, geleneksel eğitim modellerinin ötesine geçerek öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için nasıl yeni yollar bulabilecekleri konusunda bilgi verir. Eğitim, öğretim yöntemlerini ve öğrenci çeşitliliğini anlama konusunda derinlemesine bir anlayış sunar ve eğitimcilerin bu çeşitliliği nasıl daha iyi hizmet verecekleri konusunda bilinçlendirmeyi hedefler.

Açıklama

Dijital Dönüşüm eğitimi, işletmelerin dijital çağa ayak uydurabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Bu eğitim, katılımcılara dijital dönüşümün temel kavramlarını, stratejilerini ve uygulama yöntemlerini öğretmek için tasarlanmıştır. Eğitim içeriği, iş dünyasında dijital teknolojilerin nasıl kullanılacağı, iş süreçlerinin nasıl optimize edileceği ve müşteri deneyiminin nasıl geliştirileceği gibi konuları kapsar.

Katılımcılar, dijital dönüşümün temel unsurlarını anlayacak ve bu konseptleri işletmelerine nasıl uygulayabilecekleri konusunda pratik bilgi sahibi olacaklardır. Eğitim, örnekler ve vaka çalışmaları ile desteklenerek katılımcıların konuyu somutlaştırmasına yardımcı olur.

İbrahim Kırçova

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm eğitimi, iş dünyasının geleceğine yönelik kritik bir konuyu ele alır. Katılımcılara dijital teknolojilerin nasıl iş süreçlerini dönüştürebileceği, verimliliği artırabileceği ve rekabet avantajı sağlayabileceği konularında kapsamlı bir bakış sunar. Bu eğitim, işletmelerin dijital dönüşüm stratejilerini geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olurken, dijital teknolojilerin etkili bir şekilde kullanılması için gerekli becerileri kazandırmayı hedefler.

Açıklama

"Nicel Araştırma Yöntemleri: Deneysel Desenler" eğitimi, bilimsel araştırmalarda önemli bir yer tutan deneysel yöntemlerin derinlemesine bir incelemesini sunar. Bu eğitim, araştırmacıların deneysel çalışmaları planlamak, uygulamak ve sonuçları yorumlamak için gerekli olan temel bilgileri ve becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

Eğitim, öğrencilere deneysel araştırma sürecinin her aşamasını anlama ve uygulama fırsatı sunar. Deneysel desenlerin tasarlanması, deneyin yürütülmesi, veri toplama yöntemleri ve istatistiksel analizler gibi konuları içeren ayrıntılı bir rehber sunar. Ayrıca, deneylerin iç ve dış geçerlikleri, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tanımlanması gibi önemli kavramlar da ele alınır.

Eğitim, öğrencilere aynı zamanda araştırma etiği ve veri toplama süreçlerinde karşılaşılabilecek zorluklar hakkında bilgi verir. Deneysel çalışmaların tasarımında dikkate alınması gereken temel ilkelere odaklanır ve bu ilkelere dayalı olarak güvenilir sonuçlar elde etmenin önemini vurgular.

Şener Büyüköztürk

Nicel Araştırma Yöntemleri: Deneysel Desenler

Nicel Araştırma Yöntemleri: Deneysel Desenler eğitimi, bilimsel araştırmalarda kullanılan deneysel yöntemlerin temel prensiplerini ve uygulamalarını ele almaktadır. Bu eğitim, özellikle sosyal bilimler, doğa bilimleri ve psikoloji gibi alanlarda çalışan araştırmacılar için önemli bir kaynaktır. Deneysel desenlerin oluşturulması, veri toplama ve analiz yöntemleri gibi konuları kapsayan bu eğitim, araştırmacılara sağlam bir metodolojik temel sunmaktadır.

Açıklama

"Nitelikli Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma Stratejileri" eğitim seti, akademik dünyada önemli bir rol oynayan dergilerde makale yayınlama sürecini anlamak ve yönetmek isteyen araştırmacılar için tasarlanmıştır. Bu set, bir dergiye makale gönderme aşamasından başlayarak, hakemlik sürecini ve son yayın aşamasını ele alır.

Eğitim, katılımcılara makale yazma becerilerini geliştirmek, dergi seçimini akıllıca yapmak, makale gönderme stratejileri oluşturmak ve hakemlerden gelen geribildirimleri etkili bir şekilde ele almak konularında rehberlik eder. Ayrıca, akademik yazım kuralları, alıntılar ve kaynakça düzenlemesi gibi önemli ayrıntılara da odaklanır.

Katılımcılar, bu eğitim setini tamamladıktan sonra daha güçlü makaleler yazma yeteneklerine sahip olacak, uluslararası dergilerde yayın yapma süreçlerini daha iyi yönetebilecek ve araştırma sonuçlarını daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştırma becerilerini geliştirecektir.

Mehmet Şükrü Bellibaş

Nitelikli Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma Stratejileri

"Nitelikli Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma Stratejileri" eğitimi, akademik dünyada araştırma sonuçlarını uluslararası arenada etkili bir şekilde paylaşmayı hedefleyen akademisyenlere yönelik bir rehber sunar. Bu eğitim, makale yazma sürecini yönetmek, dergi seçimi, makale gönderme stratejileri ve hakem sürecini yönetme gibi önemli konuları ele alır. Katılımcılar, araştırma sonuçlarını nitelikli dergilerde yayınlayarak daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşma fırsatı bulacaklar.

Açıklama

Bilimsel Dergilerde Yayın Süreci eğitim seti, araştırmacılara bilimsel yazıları etkili bir şekilde hazırlama ve yayınlama sürecini anlama konusunda kapsamlı bir rehber sunar. Bu set, akademik dünyanın temel taşı olan bilimsel dergilerdeki yayın sürecinin her aşamasını ele alır. İşte setin içeriği:

Makale Yazımı: Katılımcılara bilimsel bir makaleyi nasıl doğru bir şekilde yazacaklarını öğretir. Makale yapısı, dil kullanımı ve referanslama gibi temel konular ele alınır.

Dergi Seçimi ve Başvuru: Hangi dergiye başvurulacağına karar verme sürecini kapsar. Doğru dergiyi seçme ve başvuru sürecini yönetme konusunda rehberlik eder.

Hakemlik Süreci: Yayın sürecinin kritik bir aşaması olan hakemlik sürecini açıklar. Katılımcılar, hakemlerden gelen geri bildirimleri nasıl etkili bir şekilde değerlendireceklerini öğrenirler.

Bilimsel Etik ve Açık Erişim: Bilimsel etik kuralları, intihal önleme ve açık erişim prensipleri gibi önemli konulara vurgu yapar.

Sonraki Adımlar ve İzleme: Makalenin kabul edilmesinin ardından yapılması gereken sonraki adımları ve çalışmanın etkisini izleme yöntemlerini ele alır.

Eğitim seti, katılımcıların bilimsel makalelerini daha iyi hazırlamalarına, doğru dergilere başvurmalarına ve yayın sürecini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Ayrıca, araştırmacılara bilimsel etik kurallarına uyma ve açık erişim prensiplerini anlama konularında bilgi kazandırır.

Melek Nihal Esin

Bilimsel Dergilerde Yayın Süreci

Bilimsel Dergilerde Yayın Süreci eğitimi, akademik dünyada araştırmacıların eserlerini yayınlama sürecini anlamalarına yardımcı olan kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, araştırmacıların bilimsel makalelerini hazırlama, dergilere gönderme ve hakemlik sürecini yönetme konularında temel bilgiler sunar. Katılımcılar, araştırma yazılarını etkili bir şekilde yazma, uygun bir dergiye başvurma ve hakemlerden gelen geri bildirimleri değerlendirme becerilerini geliştirirler. Ayrıca, bilimsel etik ve açık erişim prensipleri gibi önemli konulara da vurgu yapılır. Bu eğitim, araştırmacıların çalışmalarını daha geniş bir kitleye ulaştırmalarına yardımcı olurken, bilimsel iletişimdeki güncel gelişmeleri anlama ve uygulama yeteneklerini artırır.

Açıklama

"Küyerelleşen Dünyada Akademisyenlik Mesleği ve Değişen Beklentiler" eğitim seti, akademik dünyadaki değişen peyzajı ve akademisyenlerin bu değişime nasıl adapte olabileceklerini ele alır. Küreselleşmenin etkisiyle, üniversitelerin ve araştırma kurumlarının misyonları ve beklenen rolleri evriliyor. Bu eğitim seti, akademisyenlerin bu dönüşümün farkında olmalarını, mesleklerini nasıl daha etkili bir şekilde icra edebileceklerini anlamalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Eğitim, küresel ve yerel düzeydeki akademik trendlere odaklanırken, akademisyenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine vurgu yapar. İçeriği, akademik liderlik, araştırma yöntemleri, etik sorunlar, yayın stratejileri ve eğitim yöntemleri gibi temel konuları içerir. Ayrıca, kültürel çeşitlilik, disiplinler arası işbirliği ve toplumla bağlantı kurma gibi yeni becerilere de odaklanır.

Sedat Gümüş

Küyerelleşen Dünyada Akademisyenlik Mesleği ve Değişen Beklentiler

Küreselleşmenin hızla yayıldığı bir çağda, akademisyenlik mesleği de önemli değişikliklere tabi tutuluyor. "Küyerelleşen Dünyada Akademisyenlik Mesleği ve Değişen Beklentiler" eğitimi, akademisyenler için küresel ve yerel düzeydeki değişen dinamikleri anlamalarına yardımcı olur. Bu eğitim, akademisyenlerin bu yeni gerçekliğe uyum sağlamalarını ve profesyonel gelişimlerini destekler.

Açıklama

Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarlanması, Uygulanması ve Raporlanması eğitimi, araştırmacılara karma yöntemlerin karmaşıklığını anlama ve bu yöntemleri etkili bir şekilde uygulama konusunda kapsamlı bir rehber sunar. Bu eğitim, araştırmacıların hem nicel hem de nitel veri toplama ve analiz yöntemlerini birleştirmelerine olanak tanır, böylece daha derinlemesine ve ayrıntılı sonuçlar elde etmelerini sağlar.

Eğitim, dört ana bölümden oluşur:

Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş: Bu bölümde, karma yöntem araştırmalarının temel prensipleri ve avantajları incelenir. Katılımcılar, karma yöntemlerin hangi durumlarda kullanılması gerektiğini anlar ve bu yöntemlerin araştırma sorularına nasıl uygun şekilde yanıt verebileceğini öğrenirler.

Tasarım ve Planlama: Bu aşamada, karma yöntem araştırmalarının tasarımı üzerine odaklanılır. Katılımcılar, araştırma sorularını belirleme, örneklem seçimi, veri toplama araçlarını oluşturma ve zaman çizelgelerini hazırlama konularında beceriler kazanırlar.

Uygulama ve Veri Toplama: Bu bölümde, katılımcılar karma yöntem araştırmalarını sahada nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Nicel ve nitel veri toplama teknikleri üzerine odaklanılır ve katılımcılar bu teknikleri pratiğe dökerler.

Analiz ve Raporlama: Son bölümde, elde edilen verilerin analizi ve sonuçların etkili bir şekilde raporlanması ele alınır. Katılımcılar, karma yöntemlerle elde edilen verileri nasıl birleştireceklerini, analiz edeceklerini ve sonuçları nasıl yorumlayacaklarını öğrenirler. Ayrıca, bu sonuçları yazılı ve sözlü olarak nasıl sunacaklarını da öğrenirler.

Zeynep Korkmaz

Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarlanması, Uygulanması ve Raporlanması

Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarlanması, Uygulanması ve Raporlanması eğitimi, araştırma alanında karma yöntemlerin etkili bir şekilde kullanılmasını öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu eğitim, hem akademisyenler hem de araştırmacılar için karma yöntemlerin temel prensiplerini anlamak, bu yöntemleri tasarlamak, uygulamak ve sonuçlarını raporlamak için gerekli becerileri kazandırmayı hedefler. Karma yöntemler, nicel ve nitel veri toplama tekniklerini birleştirerek daha kapsamlı ve derinlemesine araştırmalar yapma imkanı sağlar. Bu eğitimde, katılımcılar, karma yöntem araştırmalarının nasıl planlanacağını, uygulanacağını ve verilerin nasıl analiz edileceğini öğrenirler. Ayrıca, elde edilen sonuçları etkili bir şekilde raporlama becerileri de geliştirilir. Karma yöntem araştırmalarının önemi giderek artmakta ve bu eğitim, araştırmacıların bu yöntemleri başarılı bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

Açıklama

"Eğitimde Kullanılan Yapay Zeka Araçları ve Uygulama Örnekleri" eğitim seti, yapay zeka konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyen öğrencilere ve profesyonellere yöneliktir. Bu eğitim seti, yapay zeka alanında kullanılan temel araçları, algoritmaları ve teknikleri kapsar. Katılımcılar, Python programlama dili kullanarak yapay zeka uygulamaları oluşturmayı öğrenirler.

Eğitim, başlangıçtan ileri seviyeye kadar farklı seviyelerdeki katılımcılara hitap eder. Temel konuların yanı sıra derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü işleme ve daha fazlası gibi daha ileri seviye konulara da odaklanır. Katılımcılar, öğrenilen bilgileri gerçek dünya projelerinde uygulama fırsatına sahip olurlar.

Eğitim seti, zengin içeriği, interaktif öğrenme materyalleri ve pratiğe dayalı örneklerle katılımcılarına yapay zeka alanında güçlü bir temel sağlar. Ayrıca, bu eğitim setini tamamlayan katılımcılar, yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve karmaşık problemleri çözebilme yetenekleri kazanırlar.

Özge Kelleci Alkan

Eğitimde Kullanılan Yapay Zeka Araçları ve Uygulama Örnekleri

"Eğitimde Kullanılan Yapay Zeka Araçları ve Uygulama Örnekleri" kursu, yapay zeka konusunda güçlü bir temel oluşturmayı hedefleyen herkes için ideal bir seçenektir. Bu kurs, yapay zeka alanında kullanılan temel araçları ve bu araçları nasıl etkili bir şekilde uygulayabileceğinizi anlamanıza yardımcı olur. Kurs, hem teorik bilgiyi hem de pratik uygulamaları kapsar ve katılımcılarına yapay zeka konusundaki en son gelişmeleri takip etme ve gerçek dünya projelerinde bu teknolojiyi kullanma becerisi kazandırır.

Açıklama

"Sağlık Bilimlerinde Nitel Yaklaşım İçin Araştırmacılara Yol Haritası: Verileri Anlamlandırma" adlı bu eğitim seti, sağlık bilimlerinde nitel araştırmalar yürüten araştırmacılara yöneliktir. Nitel araştırma, derinlemesine anlayış elde etmek için kalitatif verileri analiz etmeyi içerir. Bu eğitim seti, araştırmacıları verileri anlamlandırma sürecinde adım adım rehberlik eder. Katılımcılar, veri analizi yöntemlerini öğrenirken, elde ettikleri sonuçları yorumlama ve doğru çıkarımlar yapma becerilerini geliştirirler. Ayrıca, veri anlamlandırma sürecinde karşılaşılan potansiyel zorluklar ve çözümler hakkında da bilgi edinirler. Eğitim seti, pratik örnekler ve interaktif aktivitelerle desteklenir, böylece katılımcılar teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilirler.

Süheyla Altuğ Özsoy(Ege Üniversitesi) Aynur Çetinkaya (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Sağlık Bilimlerinde Nitel Yaklaşım İçin Araştırmacılara Yol Haritası: Verileri Anlamlandırma

Bu eğitim, sağlık bilimlerinde nitel araştırma yöntemlerini kullanan araştırmacılara veri analizi ve yorumlama konularında pratik bir rehber sunar. Katılımcılar, nitel araştırma sürecinin önemli bir aşaması olan verileri anlamlandırmak için gerekli becerileri kazanacaklar.

Açıklama

Bu eğitim seti, TÜBİTAK projelerinde (1001, 1002) başarılı olmanın temel ilkelerini ve pratik stratejilerini öğrenmek isteyen araştırmacılar ve akademisyenler için tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcılara projenin her aşamasında başarılı olmaları için gerekli olan araçları ve yöntemleri sunar. İçerik, projenin tasarımından yürütülmesine ve sonuçlarının değerlendirilmesine kadar olan süreçleri kapsar. Katılımcılar, TÜBİTAK projelerindeki başarılarını artırmak için güçlü bir temel oluşturmak için hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazanırlar. Eğitim seti, örnek vakalar, interaktif oturumlar ve pratik egzersizler aracılığıyla katılımcıların öğrenme deneyimini zenginleştirir.

Yalın Kılıç Türel

Tübitak Projelerinde (1001,1002) Başarının Şifreleri?

Bu eğitim, TÜBİTAK projeleri (1001, 1002) için başarıyı artırmaya odaklanır. Katılımcılar, projelerini başarılı bir şekilde yönetmek için gerekli stratejileri ve pratikleri öğrenirler. Hem teorik bilgi hem de uygulama becerileri kazanarak, TÜBİTAK projelerindeki başarılarını artırırlar.

Açıklama

"Eğitimde Üretken Yapay Zeka ve Önlenemez Paradigma Değişimi" eğitim seti, yapay zeka ve eğitim alanlarını kapsamlı bir şekilde ele alır. Kurs, yapay zeka teknolojilerinin eğitimdeki rolünü vurgular ve katılımcılara bu teknolojilerin nasıl kullanılabileceği konusunda kapsamlı bir anlayış kazandırır. Eğitim seti, temel kavramlardan başlayarak derin öğrenme yöntemlerine ve yapay zeka tabanlı öğrenme araçlarına kadar geniş bir yelpazede bilgi sunar. Katılımcılar, eğitim süreçlerini iyileştirmek ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için yapay zeka tabanlı çözümleri nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Bu eğitim seti, hem eğitim profesyonelleri hem de yapay zeka uzmanları için idealdir.

Aras Bozkurt

Eğitimde Üretken Yapay Zeka ve Önlenemez Paradigma Değişimi

"Eğitimde Üretken Yapay Zeka ve Önlenemez Paradigma Değişimi" adlı kurs, yapay zeka ve eğitim alanlarını bir araya getirerek, geleceğin öğrenme paradigmasını ele alıyor. Katılımcılar, yapay zeka ile eğitimdeki dönüşümü anlayacak ve öğrenme süreçlerini iyileştirmek için yapay zeka tabanlı araçları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenecekler.

Açıklama

Bu eğitim seti, uluslararası projelerde (COST, Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri, Ufuk Avrupa Programı MSCA, ERC) yer alan Türk bilim insanlarının kariyer yolculuklarını derinlemesine inceliyor. Her bir eğitim modülü, farklı bir uluslararası proje türünde deneyim kazanmış bir bilim insanının hikayesini ve öğrenimlerini paylaşıyor. Katılımcılar, bu set aracılığıyla uluslararası projelerde yer alma sürecinin ayrıntılarını, karşılaşılan zorlukları ve başarıların ardındaki stratejileri öğrenme fırsatı bulacaklar.

Prof. Dr. Deniz SUNAR ÇERÇİ - Prof. Dr. Salim ÇERÇİ'

Uluslararası Projelerde (COST, Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri, Ufuk Avrupa Programı MSCA, ERC...)Türk Bilim İnsanlarının Deneyimleri: Yolculuğumuz ve Öğrenimlerimiz

Türk bilim insanlarının uluslararası projelerdeki deneyimlerini keşfedin! AkademikTV'deki bu eğitim seti, COST, Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri, Ufuk Avrupa Programı MSCA, ERC gibi projelerde yer alan Türk araştırmacıların yolculuklarına ışık tutuyor. Onların başarıları, zorluklarla dolu serüvenleri ve öğrenimleriyle dolu bu set, uluslararası arenada bilim insanlarının karşılaştığı meydan okumaları ve kazanımları ele alıyor.

Açıklama

"Yeni Müfredatta Neler Değişti" başlıklı webinarımızda, eğitim bilimleri alanında son dönemde yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin uygulama süreçleri detaylı bir şekilde incelenecektir. Eğitim bilimlerindeki güncel sorunlar ve uygulama değişikliklerine odaklanarak, Türkçe, tarih ve matematik derslerinin öğretim programlarındaki yenilikleri ele alacağız.

Eğitim bilimleri alanında meydana gelen güncel sorunlar ve uygulama değişiklikleri, öğretim programlarının nasıl güncellendiğini ve bu değişikliklerin eğitim sürecine nasıl entegre edileceğini anlamamıza yardımcı olacaktır. Türkçe dersi öğretim programında yapılan yenilikler, dil becerilerini geliştirme, okuma-anlama yeteneklerini artırma ve yazılı ifade becerilerini güçlendirme üzerine odaklanmaktadır. Bu bölümde, yeni müfredatın öğrencilerin dil öğrenim süreçlerine nasıl katkı sağladığı ve öğretmenlerin bu yenilikleri sınıf ortamına nasıl uyarlayabileceği tartışılacaktır.

Tarih dersi öğretim programında yapılan değişiklikler, tarihsel olayların ve süreçlerin daha kapsamlı ve analitik bir şekilde ele alınmasını hedeflemektedir. Tarih öğretiminde, öğrencilere tarihsel düşünme becerilerini kazandırmak ve tarihsel olayları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu bölümde, yeni tarih programının öğrencilere sunduğu kazanımlar ve öğretmenlerin bu kazanımları nasıl destekleyebileceği ele alınacaktır.

Matematik dersi öğretim programında yapılan yenilikler, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olup, problem çözme, mantık yürütme ve analitik düşünme yeteneklerini artırmayı amaçlamaktadır. Matematik öğretiminde, öğrencilere soyut kavramları somutlaştırma ve matematiksel bilgiyi günlük hayatta uygulama becerisi kazandırma ön plandadır. Bu bölümde, yeni matematik müfredatının öğrencilere sağladığı faydalar ve öğretmenlerin bu yenilikleri sınıf ortamına nasıl yansıtacağı tartışılacaktır.

Prof. Dr. İlker Cırık, Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan, Prof. Dr. Yasin Doğan, Prof. Dr. Gökhan Çetinkaya

Yeni Müfredatta Neler Değişti?

"Yeni Müfredatta Neler Değişti" webinarı, eğitim bilimleri alanında gerçekleşen güncel sorunlar ve uygulama değişiklikleri üzerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, Türkçe, tarih ve matematik derslerinin öğretim programlarındaki yenilikler detaylı olarak ele alınacaktır. Katılımcılar, güncel müfredat değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olacak ve bu değişikliklerin öğretim süreçlerine nasıl yansıtılabileceğini öğrenme fırsatı bulacaktır. Eğitimciler, müfredat yeniliklerinin öğrencilere sağladığı avantajları ve potansiyel zorlukları tartışacak ve bu değişikliklerin sınıf içi uygulamalarını değerlendireceklerdir. Webinar, eğitimcilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak ve daha etkili öğretim stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

img

Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler

"Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler" eğitimi, nitel araştırma yöntemlerinin çeşitliliğini ve farklı akademik disiplinlerdeki uygulama alanlarını anlamayı amaçlar. Bu eğitim, araştırmacılara nitel araştırma süreçlerini kavramaları ve bu süreçleri kendi çalışma alanlarına uygun bir şekilde uygulama yeteneği kazandırmayı hedefler.

Eğitim içeriği, nitel araştırma türlerini ve yöntemlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, vaka çalışmaları, içerik analizi, yarı yapılandırılmış mülakatlar gibi nitel araştırma yöntemlerini öğrenir ve uygularlar. Ayrıca, bu yöntemlerin farklı disiplinlerdeki farklı uygulama alanlarını incelemek için örnekler sunulur.

Eğitim aynı zamanda disiplinlerarası bir perspektifi de vurgular. Katılımcılar, nitel araştırmanın psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi farklı disiplinlerde nasıl farklılaştığını ve nasıl benzerlikler taşıdığını keşfederler. Bu, araştırmacıların kendi çalışmalarına daha geniş bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur.

img

Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Bilimsel Kanıt ve Kamu Yararı

"Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Bilimsel Kanıt ve Kamu Yararı" eğitim seti, eğitim sektöründe görev yapan profesyoneller için tasarlanmış bir derinlemesine öğrenme deneyimidir. Bu eğitim seti, eğitim politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde bilimsel kanıtların nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını öğrenmek isteyen herkes için uygundur. Set, katılımcılara bu konularda güçlü bir temel oluşturmayı amaçlar.

Eğitim içeriği, eğitim politikalarının ve araştırmalarının temelindeki bilimsel yöntemlerin, araştırma tasarımının ve veri analizinin anlatıldığı dikkat çekici bir dizi ders içerir. Katılımcılar, nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini anlayacak ve bu bilgileri politika oluşturma ve karar verme süreçlerine nasıl entegre edeceklerini öğreneceklerdir.

Ayrıca, eğitim politikalarının kamu yararı açısından değerlendirilmesi konusunda derinlemesine bir anlayış geliştireceklerdir. Katılımcılar, politika seçeneklerinin faydaları ve maliyetlerini analiz edebilecekler ve bu analizlerle eğitim politikalarının toplum üzerindeki etkilerini değerlendirebileceklerdir.

img

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ eğitim seti, projelerin her aşamasının etkili bir şekilde planlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan temel prensipleri kapsayan bir dizi ders içerir. Bu eğitim seti, iş dünyasında ve endüstriyel projelerde çalışan profesyonellerin yanı sıra projeleri başarıyla yönetmek isteyen herkes için uygundur.

Eğitim içeriği aşağıdaki başlıkları kapsar:

 • Proje Yönetim Temelleri
 • Proje Planlama ve Tasarımı
 • Kaynak Yönetimi ve Bütçe Kontrolü
 • Risk Yönetimi ve Sorun Giderme
 • İlerleme İzleme ve Raporlama
 • Proje Kapanışı ve Değerlendirme

Her ders, gerçek dünya örnekleri ve uygulamalarla zenginleştirilmiştir. Katılımcılar, öğrendikleri bilgileri hemen pratiğe dökme fırsatına sahip olacak ve projelerini daha verimli bir şekilde yönetme yeteneklerini geliştirecekler.

img

Eğitimde Yeni Arayışlar ve İnsan Tipolojileri

"Eğitimde Yeni Arayışlar ve İnsan Tipolojileri" eğitimi, eğitimcilerin ve eğitim liderlerinin geleneksel eğitim anlayışlarından çıkarak yeni yaklaşımlar ve insan tipolojileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur. Eğitim seti, katılımcılara öğrenme süreçlerini iyileştirmek için modern pedagojik yaklaşımların yanı sıra farklı öğrenci tiplerini anlama ve onlarla daha etkili iletişim kurma becerilerini geliştirme fırsatı sunar.

Eğitimde ele alınan başlıca konular arasında özelleştirilmiş öğrenme, aktif öğrenme yöntemleri, çevrimiçi öğrenme ortamları, çoklu zeka teorisi, öğrenci çeşitliliği ve farklı öğrenci tiplerinin tanımlanması yer almaktadır. Katılımcılar, kendi öğrenci gruplarına uygun öğretim stratejileri geliştirmek için bu bilgileri kullanabilirler.

img

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm eğitimi, işletmelerin dijital çağa ayak uydurabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Bu eğitim, katılımcılara dijital dönüşümün temel kavramlarını, stratejilerini ve uygulama yöntemlerini öğretmek için tasarlanmıştır. Eğitim içeriği, iş dünyasında dijital teknolojilerin nasıl kullanılacağı, iş süreçlerinin nasıl optimize edileceği ve müşteri deneyiminin nasıl geliştirileceği gibi konuları kapsar.

Katılımcılar, dijital dönüşümün temel unsurlarını anlayacak ve bu konseptleri işletmelerine nasıl uygulayabilecekleri konusunda pratik bilgi sahibi olacaklardır. Eğitim, örnekler ve vaka çalışmaları ile desteklenerek katılımcıların konuyu somutlaştırmasına yardımcı olur.

img

Nicel Araştırma Yöntemleri: Deneysel Desenler

"Nicel Araştırma Yöntemleri: Deneysel Desenler" eğitimi, bilimsel araştırmalarda önemli bir yer tutan deneysel yöntemlerin derinlemesine bir incelemesini sunar. Bu eğitim, araştırmacıların deneysel çalışmaları planlamak, uygulamak ve sonuçları yorumlamak için gerekli olan temel bilgileri ve becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

Eğitim, öğrencilere deneysel araştırma sürecinin her aşamasını anlama ve uygulama fırsatı sunar. Deneysel desenlerin tasarlanması, deneyin yürütülmesi, veri toplama yöntemleri ve istatistiksel analizler gibi konuları içeren ayrıntılı bir rehber sunar. Ayrıca, deneylerin iç ve dış geçerlikleri, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tanımlanması gibi önemli kavramlar da ele alınır.

Eğitim, öğrencilere aynı zamanda araştırma etiği ve veri toplama süreçlerinde karşılaşılabilecek zorluklar hakkında bilgi verir. Deneysel çalışmaların tasarımında dikkate alınması gereken temel ilkelere odaklanır ve bu ilkelere dayalı olarak güvenilir sonuçlar elde etmenin önemini vurgular.

img

Nitelikli Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma Stratejileri

"Nitelikli Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma Stratejileri" eğitim seti, akademik dünyada önemli bir rol oynayan dergilerde makale yayınlama sürecini anlamak ve yönetmek isteyen araştırmacılar için tasarlanmıştır. Bu set, bir dergiye makale gönderme aşamasından başlayarak, hakemlik sürecini ve son yayın aşamasını ele alır.

Eğitim, katılımcılara makale yazma becerilerini geliştirmek, dergi seçimini akıllıca yapmak, makale gönderme stratejileri oluşturmak ve hakemlerden gelen geribildirimleri etkili bir şekilde ele almak konularında rehberlik eder. Ayrıca, akademik yazım kuralları, alıntılar ve kaynakça düzenlemesi gibi önemli ayrıntılara da odaklanır.

Katılımcılar, bu eğitim setini tamamladıktan sonra daha güçlü makaleler yazma yeteneklerine sahip olacak, uluslararası dergilerde yayın yapma süreçlerini daha iyi yönetebilecek ve araştırma sonuçlarını daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştırma becerilerini geliştirecektir.

img

Bilimsel Dergilerde Yayın Süreci

Bilimsel Dergilerde Yayın Süreci eğitim seti, araştırmacılara bilimsel yazıları etkili bir şekilde hazırlama ve yayınlama sürecini anlama konusunda kapsamlı bir rehber sunar. Bu set, akademik dünyanın temel taşı olan bilimsel dergilerdeki yayın sürecinin her aşamasını ele alır. İşte setin içeriği:

Makale Yazımı: Katılımcılara bilimsel bir makaleyi nasıl doğru bir şekilde yazacaklarını öğretir. Makale yapısı, dil kullanımı ve referanslama gibi temel konular ele alınır.

Dergi Seçimi ve Başvuru: Hangi dergiye başvurulacağına karar verme sürecini kapsar. Doğru dergiyi seçme ve başvuru sürecini yönetme konusunda rehberlik eder.

Hakemlik Süreci: Yayın sürecinin kritik bir aşaması olan hakemlik sürecini açıklar. Katılımcılar, hakemlerden gelen geri bildirimleri nasıl etkili bir şekilde değerlendireceklerini öğrenirler.

Bilimsel Etik ve Açık Erişim: Bilimsel etik kuralları, intihal önleme ve açık erişim prensipleri gibi önemli konulara vurgu yapar.

Sonraki Adımlar ve İzleme: Makalenin kabul edilmesinin ardından yapılması gereken sonraki adımları ve çalışmanın etkisini izleme yöntemlerini ele alır.

Eğitim seti, katılımcıların bilimsel makalelerini daha iyi hazırlamalarına, doğru dergilere başvurmalarına ve yayın sürecini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Ayrıca, araştırmacılara bilimsel etik kurallarına uyma ve açık erişim prensiplerini anlama konularında bilgi kazandırır.

img

Küyerelleşen Dünyada Akademisyenlik Mesleği ve Değişen Beklentiler

"Küyerelleşen Dünyada Akademisyenlik Mesleği ve Değişen Beklentiler" eğitim seti, akademik dünyadaki değişen peyzajı ve akademisyenlerin bu değişime nasıl adapte olabileceklerini ele alır. Küreselleşmenin etkisiyle, üniversitelerin ve araştırma kurumlarının misyonları ve beklenen rolleri evriliyor. Bu eğitim seti, akademisyenlerin bu dönüşümün farkında olmalarını, mesleklerini nasıl daha etkili bir şekilde icra edebileceklerini anlamalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Eğitim, küresel ve yerel düzeydeki akademik trendlere odaklanırken, akademisyenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine vurgu yapar. İçeriği, akademik liderlik, araştırma yöntemleri, etik sorunlar, yayın stratejileri ve eğitim yöntemleri gibi temel konuları içerir. Ayrıca, kültürel çeşitlilik, disiplinler arası işbirliği ve toplumla bağlantı kurma gibi yeni becerilere de odaklanır.

img

Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarlanması, Uygulanması ve Raporlanması

Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarlanması, Uygulanması ve Raporlanması eğitimi, araştırmacılara karma yöntemlerin karmaşıklığını anlama ve bu yöntemleri etkili bir şekilde uygulama konusunda kapsamlı bir rehber sunar. Bu eğitim, araştırmacıların hem nicel hem de nitel veri toplama ve analiz yöntemlerini birleştirmelerine olanak tanır, böylece daha derinlemesine ve ayrıntılı sonuçlar elde etmelerini sağlar.

Eğitim, dört ana bölümden oluşur:

Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş: Bu bölümde, karma yöntem araştırmalarının temel prensipleri ve avantajları incelenir. Katılımcılar, karma yöntemlerin hangi durumlarda kullanılması gerektiğini anlar ve bu yöntemlerin araştırma sorularına nasıl uygun şekilde yanıt verebileceğini öğrenirler.

Tasarım ve Planlama: Bu aşamada, karma yöntem araştırmalarının tasarımı üzerine odaklanılır. Katılımcılar, araştırma sorularını belirleme, örneklem seçimi, veri toplama araçlarını oluşturma ve zaman çizelgelerini hazırlama konularında beceriler kazanırlar.

Uygulama ve Veri Toplama: Bu bölümde, katılımcılar karma yöntem araştırmalarını sahada nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Nicel ve nitel veri toplama teknikleri üzerine odaklanılır ve katılımcılar bu teknikleri pratiğe dökerler.

Analiz ve Raporlama: Son bölümde, elde edilen verilerin analizi ve sonuçların etkili bir şekilde raporlanması ele alınır. Katılımcılar, karma yöntemlerle elde edilen verileri nasıl birleştireceklerini, analiz edeceklerini ve sonuçları nasıl yorumlayacaklarını öğrenirler. Ayrıca, bu sonuçları yazılı ve sözlü olarak nasıl sunacaklarını da öğrenirler.

img

Eğitimde Kullanılan Yapay Zeka Araçları ve Uygulama Örnekleri

"Eğitimde Kullanılan Yapay Zeka Araçları ve Uygulama Örnekleri" eğitim seti, yapay zeka konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyen öğrencilere ve profesyonellere yöneliktir. Bu eğitim seti, yapay zeka alanında kullanılan temel araçları, algoritmaları ve teknikleri kapsar. Katılımcılar, Python programlama dili kullanarak yapay zeka uygulamaları oluşturmayı öğrenirler.

Eğitim, başlangıçtan ileri seviyeye kadar farklı seviyelerdeki katılımcılara hitap eder. Temel konuların yanı sıra derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü işleme ve daha fazlası gibi daha ileri seviye konulara da odaklanır. Katılımcılar, öğrenilen bilgileri gerçek dünya projelerinde uygulama fırsatına sahip olurlar.

Eğitim seti, zengin içeriği, interaktif öğrenme materyalleri ve pratiğe dayalı örneklerle katılımcılarına yapay zeka alanında güçlü bir temel sağlar. Ayrıca, bu eğitim setini tamamlayan katılımcılar, yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve karmaşık problemleri çözebilme yetenekleri kazanırlar.

img

Sağlık Bilimlerinde Nitel Yaklaşım İçin Araştırmacılara Yol Haritası: Verileri Anlamlandırma

"Sağlık Bilimlerinde Nitel Yaklaşım İçin Araştırmacılara Yol Haritası: Verileri Anlamlandırma" adlı bu eğitim seti, sağlık bilimlerinde nitel araştırmalar yürüten araştırmacılara yöneliktir. Nitel araştırma, derinlemesine anlayış elde etmek için kalitatif verileri analiz etmeyi içerir. Bu eğitim seti, araştırmacıları verileri anlamlandırma sürecinde adım adım rehberlik eder. Katılımcılar, veri analizi yöntemlerini öğrenirken, elde ettikleri sonuçları yorumlama ve doğru çıkarımlar yapma becerilerini geliştirirler. Ayrıca, veri anlamlandırma sürecinde karşılaşılan potansiyel zorluklar ve çözümler hakkında da bilgi edinirler. Eğitim seti, pratik örnekler ve interaktif aktivitelerle desteklenir, böylece katılımcılar teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilirler.

img

Tübitak Projelerinde (1001,1002) Başarının Şifreleri?

Bu eğitim seti, TÜBİTAK projelerinde (1001, 1002) başarılı olmanın temel ilkelerini ve pratik stratejilerini öğrenmek isteyen araştırmacılar ve akademisyenler için tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcılara projenin her aşamasında başarılı olmaları için gerekli olan araçları ve yöntemleri sunar. İçerik, projenin tasarımından yürütülmesine ve sonuçlarının değerlendirilmesine kadar olan süreçleri kapsar. Katılımcılar, TÜBİTAK projelerindeki başarılarını artırmak için güçlü bir temel oluşturmak için hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazanırlar. Eğitim seti, örnek vakalar, interaktif oturumlar ve pratik egzersizler aracılığıyla katılımcıların öğrenme deneyimini zenginleştirir.

img

Eğitimde Üretken Yapay Zeka ve Önlenemez Paradigma Değişimi

"Eğitimde Üretken Yapay Zeka ve Önlenemez Paradigma Değişimi" eğitim seti, yapay zeka ve eğitim alanlarını kapsamlı bir şekilde ele alır. Kurs, yapay zeka teknolojilerinin eğitimdeki rolünü vurgular ve katılımcılara bu teknolojilerin nasıl kullanılabileceği konusunda kapsamlı bir anlayış kazandırır. Eğitim seti, temel kavramlardan başlayarak derin öğrenme yöntemlerine ve yapay zeka tabanlı öğrenme araçlarına kadar geniş bir yelpazede bilgi sunar. Katılımcılar, eğitim süreçlerini iyileştirmek ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için yapay zeka tabanlı çözümleri nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Bu eğitim seti, hem eğitim profesyonelleri hem de yapay zeka uzmanları için idealdir.

img

Uluslararası Projelerde (COST, Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri, Ufuk Avrupa Programı MSCA, ERC...)Türk Bilim İnsanlarının Deneyimleri: Yolculuğumuz ve Öğrenimlerimiz

Bu eğitim seti, uluslararası projelerde (COST, Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri, Ufuk Avrupa Programı MSCA, ERC) yer alan Türk bilim insanlarının kariyer yolculuklarını derinlemesine inceliyor. Her bir eğitim modülü, farklı bir uluslararası proje türünde deneyim kazanmış bir bilim insanının hikayesini ve öğrenimlerini paylaşıyor. Katılımcılar, bu set aracılığıyla uluslararası projelerde yer alma sürecinin ayrıntılarını, karşılaşılan zorlukları ve başarıların ardındaki stratejileri öğrenme fırsatı bulacaklar.

img

Yeni Müfredatta Neler Değişti?

"Yeni Müfredatta Neler Değişti" başlıklı webinarımızda, eğitim bilimleri alanında son dönemde yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin uygulama süreçleri detaylı bir şekilde incelenecektir. Eğitim bilimlerindeki güncel sorunlar ve uygulama değişikliklerine odaklanarak, Türkçe, tarih ve matematik derslerinin öğretim programlarındaki yenilikleri ele alacağız.

Eğitim bilimleri alanında meydana gelen güncel sorunlar ve uygulama değişiklikleri, öğretim programlarının nasıl güncellendiğini ve bu değişikliklerin eğitim sürecine nasıl entegre edileceğini anlamamıza yardımcı olacaktır. Türkçe dersi öğretim programında yapılan yenilikler, dil becerilerini geliştirme, okuma-anlama yeteneklerini artırma ve yazılı ifade becerilerini güçlendirme üzerine odaklanmaktadır. Bu bölümde, yeni müfredatın öğrencilerin dil öğrenim süreçlerine nasıl katkı sağladığı ve öğretmenlerin bu yenilikleri sınıf ortamına nasıl uyarlayabileceği tartışılacaktır.

Tarih dersi öğretim programında yapılan değişiklikler, tarihsel olayların ve süreçlerin daha kapsamlı ve analitik bir şekilde ele alınmasını hedeflemektedir. Tarih öğretiminde, öğrencilere tarihsel düşünme becerilerini kazandırmak ve tarihsel olayları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu bölümde, yeni tarih programının öğrencilere sunduğu kazanımlar ve öğretmenlerin bu kazanımları nasıl destekleyebileceği ele alınacaktır.

Matematik dersi öğretim programında yapılan yenilikler, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olup, problem çözme, mantık yürütme ve analitik düşünme yeteneklerini artırmayı amaçlamaktadır. Matematik öğretiminde, öğrencilere soyut kavramları somutlaştırma ve matematiksel bilgiyi günlük hayatta uygulama becerisi kazandırma ön plandadır. Bu bölümde, yeni matematik müfredatının öğrencilere sağladığı faydalar ve öğretmenlerin bu yenilikleri sınıf ortamına nasıl yansıtacağı tartışılacaktır.