img
img

Açıklama

Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarlanması, Uygulanması ve Raporlanması eğitimi, araştırmacılara karma yöntemlerin karmaşıklığını anlama ve bu yöntemleri etkili bir şekilde uygulama konusunda kapsamlı bir rehber sunar. Bu eğitim, araştırmacıların hem nicel hem de nitel veri toplama ve analiz yöntemlerini birleştirmelerine olanak tanır, böylece daha derinlemesine ve ayrıntılı sonuçlar elde etmelerini sağlar.

Eğitim, dört ana bölümden oluşur:

Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş: Bu bölümde, karma yöntem araştırmalarının temel prensipleri ve avantajları incelenir. Katılımcılar, karma yöntemlerin hangi durumlarda kullanılması gerektiğini anlar ve bu yöntemlerin araştırma sorularına nasıl uygun şekilde yanıt verebileceğini öğrenirler.

Tasarım ve Planlama: Bu aşamada, karma yöntem araştırmalarının tasarımı üzerine odaklanılır. Katılımcılar, araştırma sorularını belirleme, örneklem seçimi, veri toplama araçlarını oluşturma ve zaman çizelgelerini hazırlama konularında beceriler kazanırlar.

Uygulama ve Veri Toplama: Bu bölümde, katılımcılar karma yöntem araştırmalarını sahada nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Nicel ve nitel veri toplama teknikleri üzerine odaklanılır ve katılımcılar bu teknikleri pratiğe dökerler.

Analiz ve Raporlama: Son bölümde, elde edilen verilerin analizi ve sonuçların etkili bir şekilde raporlanması ele alınır. Katılımcılar, karma yöntemlerle elde edilen verileri nasıl birleştireceklerini, analiz edeceklerini ve sonuçları nasıl yorumlayacaklarını öğrenirler. Ayrıca, bu sonuçları yazılı ve sözlü olarak nasıl sunacaklarını da öğrenirler.

Zeynep Korkmaz

Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarlanması, Uygulanması ve Raporlanması

Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarlanması, Uygulanması ve Raporlanması eğitimi, araştırma alanında karma yöntemlerin etkili bir şekilde kullanılmasını öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu eğitim, hem akademisyenler hem de araştırmacılar için karma yöntemlerin temel prensiplerini anlamak, bu yöntemleri tasarlamak, uygulamak ve sonuçlarını raporlamak için gerekli becerileri kazandırmayı hedefler. Karma yöntemler, nicel ve nitel veri toplama tekniklerini birleştirerek daha kapsamlı ve derinlemesine araştırmalar yapma imkanı sağlar. Bu eğitimde, katılımcılar, karma yöntem araştırmalarının nasıl planlanacağını, uygulanacağını ve verilerin nasıl analiz edileceğini öğrenirler. Ayrıca, elde edilen sonuçları etkili bir şekilde raporlama becerileri de geliştirilir. Karma yöntem araştırmalarının önemi giderek artmakta ve bu eğitim, araştırmacıların bu yöntemleri başarılı bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.