img
img

Eğitmen Bilgileri

Açıklama

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), istatistiksel analizde veri setindeki gizli yapıları ortaya çıkarmak ve bu yapıları anlamak için kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu eğitim seti, AFA'nın temel prensiplerinden başlayarak, adım adım bu yöntemin nasıl uygulanacağını öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitim boyunca, veri analizinde karşılaşılan olumsuz ve anlaşılmayan ifadelerin belirlenmesi, bu ifadelerin veriden çıkarılması gibi temel konular üzerinde durulacaktır.

İlk olarak, olumsuz ifadelerin ve anlaşılmayan ifadelerin belirlenmesi üzerine odaklanacağız. Veri setlerinde, analiz sonuçlarını etkileyebilecek hatalı veya anlaşılması zor ifadeler bulunabilir. Bu ifadelerin tespit edilmesi, verinin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak açısından kritik öneme sahiptir. Eğitimin bu bölümünde, bu tür ifadelerin nasıl belirleneceği ve veri setinden nasıl çıkarılacağına dair pratik yöntemler sunulacaktır.

ANOVA tablosunda F değerinin yorumlanması, veri analizi sürecinde önemli bir adımdır. F değeri, gruplar arasındaki farkların anlamlı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Bu eğitimin bir diğer önemli bölümü, ANOVA tablosunun detaylı bir şekilde incelenmesi ve F değerinin nasıl yorumlanacağını öğretmektir.

Cronbach Alpha değeri, veri setindeki ifadelerin iç tutarlılığını ölçen bir istatistiksel yöntemdir. Eğitimin bu bölümünde, Cronbach Alpha değerinin nasıl hesaplanacağı ve yorumlanacağı üzerinde durulacaktır. Ayrıca, Reliability statistics tablosunda yer alan standardize alpha ve alpha değerlerinin anlamı ve bu değerlerin veri analizi sürecindeki önemi açıklanacaktır.

Eğitim seti, AFA işlemlerini ve faktör analizini kapsayan geniş bir müfredat sunar. Bu bölümde, KMO ve Bartlett’s testlerinin nasıl uygulanacağı ve bu testlerin sonuçlarının nasıl yorumlanacağına dair detaylı bilgiler verilecektir. KMO testi, verinin faktör analizi için uygun olup olmadığını belirlerken, Bartlett’s testi veri setindeki değişkenlerin birbirleriyle ilişkili olup olmadığını test eder.

Rotated Component Matrix tablosunun yorumlanması, faktör analizinin önemli bir parçasıdır. Bu tablo, faktörlerin nasıl döndürüldüğünü ve her bir değişkenin hangi faktörlerle ilişkili olduğunu gösterir. Eğitim boyunca, bu tablonun nasıl okunacağı ve yorumlanacağına dair örnekler sunulacaktır. Ayrıca, Total Variance Explained tablosunun yorumlanması ve değerlendirilmesi, faktör analizinde önemli bir aşamadır. Bu tablo, toplam varyansın ne kadarının faktörler tarafından açıklandığını gösterir.

Son olarak, Communalities tablosunun yorumlanması, faktör analizi sonuçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu tablo, her bir değişkenin toplam varyansının ne kadarının faktörler tarafından açıklandığını gösterir. Eğitimin bu bölümünde, Communalities tablosunun nasıl okunacağı ve bu verilerin analiz sürecine nasıl entegre edileceği detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

Bu eğitim seti, veri analizi ve istatistik konularında kendini geliştirmek isteyen herkes için kapsamlı bir rehber sunar. Pratik örnekler ve uygulamalı çalışmalarla desteklenen bu kurs, katılımcılara AFA'nın tüm yönlerini öğrenme ve uygulama fırsatı sunar.

Ahmet Kara

Açımlayıcı Faktör Analizi

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), veri setlerindeki gizli yapıları keşfetmek ve anlamak için kullanılan güçlü bir istatistiksel tekniktir. Bu eğitim, AFA'nın temel prensiplerinden başlayarak, veri analizi sürecinde karşılaşılan olumsuz ve anlaşılmayan ifadelerin belirlenmesi, çıkarılması gereken ifadelerin tespit edilmesi gibi kritik adımları kapsar. ANOVA tablosunda F değerinin yorumlanması ve Cronbach Alpha değerinin değerlendirilmesi gibi önemli istatistiksel yöntemlerin yanı sıra, Reliability statistics tablosunda alpha ve standardize alpha değerlerinin incelenmesi de detaylı olarak ele alınır. Eğitim, KMO ve Bartlett’s testlerinin yorumlanması, Rotated Component Matrix ve Communalities tablolarının analizi gibi ileri düzey faktör analizi tekniklerini de içerir. Bu kurs, veri analizi ve istatistik alanında kendini geliştirmek isteyen herkes için ideal bir başlangıç noktasıdır.

Açıklama

Bu eğitim seti, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyen araştırmacılar ve akademisyenler için tasarlanmıştır. Eğitim, DFA'nın teorik temellerinden başlayarak, çeşitli uyum indekslerinin hesaplanması ve yorumlanmasına kadar geniş bir yelpazede bilgi sunmaktadır. Eğitim seti, dört ana bölümden oluşmaktadır:

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): Bu bölümde, RMSEA'nın anlamı, hesaplanma yöntemi ve yorumlanması detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Ayrıca, düşük RMSEA değerlerinin model uyumunu nasıl gösterdiği üzerinde durulacaktır.

GFI (Goodness of Fit Index) ve AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index): GFI ve AGFI'nin hesaplanma yöntemleri, bu indekslerin ne anlama geldiği ve farklı veri setleri üzerinde nasıl kullanılabileceği açıklanacaktır.

Standardize RMR (Root Mean Square Residual) ve RMR: RMR ve standardize edilmiş versiyonunun nasıl hesaplandığı, bu değerlerin model uyumunu nasıl gösterdiği ve sonuçların nasıl yorumlanacağı konuları üzerinde durulacaktır.

NNFI (Non-Normed Fit Index) ve CFI (Comparative Fit Index): NNFI ve CFI'nin hesaplanması, bu indekslerin birbirine göre avantajları ve dezavantajları ile sonuçların yorumlanması detaylı olarak incelenecektir.

Bu eğitim seti, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulama fırsatları da sunarak, DFA'nın farklı veri setleri üzerinde nasıl uygulanacağını öğrenmelerine yardımcı olacaktır

Ahmet Kara

Doğrulayıcı Faktör Analizi

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), bir teoriyi test etmek ve belirli bir veri setindeki değişkenler arasındaki ilişkileri doğrulamak için kullanılan bir istatistiksel tekniktir. Bu eğitim, DFA'nın temel kavramlarını ve uygulamalarını kapsamaktadır. Eğitimde, RMSEA, GFI ve AGFI, Standardize RMR ve RMR, NNFI ve CFI gibi önemli uyum indeksleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Katılımcılar, DFA'nın nasıl uygulanacağını ve sonuçların nasıl yorumlanacağını öğrenerek, kendi araştırmalarında bu güçlü analitik aracı etkin bir şekilde kullanabileceklerdir. Bu eğitim, özellikle sosyal bilimler, psikoloji, eğitim ve sağlık bilimleri alanlarında çalışan araştırmacılar için faydalıdır.